ПРО ТЕХНОЛОГІЇ

Практика застосування листового архітектурного скла як будівельного матеріалу обчислюється десятиліттями. За цей час виробники досягли істотних успіхів у технології виготовлення та обробки, довівши практично до досконалості його основні характеристики та властивості. У розвитку скла все виразніше проявляють себе нанотехнології, що дозволяють надати йому специфічні, екстраординарні експлуатаційні та естетичні якості, відкриваючи тим самим нові перспективи для архітекторів та дизайнерів.

Заради справедливості відзначимо, що найбільш істотні поліпшення всіх властивостей і можливостей скла, як будівельного матеріалу, вдалося розкрити завдяки появі багатошарових безпечних скловиробів. Усі основні цінні експлуатаційні та технологічні властивості такого скла досягаються за рахунок використання принципу «сендвіча», тобто. формування шаруватої неоднорідної структури композиту із проміжним полімерним шаром. Значення та наслідки цих розробок все ще важко оцінити.

Скло робить спробу здійснити революційний «подвиг» і стати в один ряд з основними будівельними матеріалами: сталлю та залізобетоном.

На жаль, досі багато питань удосконалення технологій та обладнання для створення багатошарового скла (обладнання для триплексу) залишаються поза увагою дослідників, що серйозно гальмує практичне освоєння всього спектра можливостей безпечного скла. Переважна частина нових властивостей залишається прихованою і потребує серйозних теоретичних та експериментальних опрацювань. До них слід віднести: детальне вивчення механізму формування та розробку технологій отримання багатошарового скла на базі інноваційних полімерних матеріалів, що характеризуються вищими, порівняно з існуючими, властивостями міцності, дослідження характеристик і можливостей застосування гібридних структур на основі нових композитних компонентів.

Поєднання крихкого скла та пластичних матеріалів (наприклад: полікарбонатно-скляний сендвіч, скло-акриловий склоблок та багато інших) дозволить оптимізувати функціональність багатошарового безпечного скла. Не викликає сумніву, що розвиток досліджень у цих напрямках стимулюватиме подальше вдосконалення вже існуючих та розробку нових підходів при проектуванні та створенні пристроїв для промислового виготовлення багатошарового скла.

І так, не зважаючи на відмінності в науковому та технічному трактуванні термінів «багатошарове скло», «ламіноване скло», «триплекс-скло», зупинимося на загальноприйнятому визначенні:

Ламінування скла – це метод створення стабільної комбінації, склеєних між собою по всій поверхні плоских або гнутих стекол за допомогою рідких або плівкових полімерних матеріалів.

В даний час, у світі для виробництва всіх видів багатошарового скла використовується дві технології: це технологія рідкої заливки, заснована на застосуванні як проміжний шар пластифікованих смол (заливна) і технологія коли, при високих температурах і тиску, в якості сполучного між шарами скла використовується готова полімерна плівка (плівкова).

Заливна технологія в силу технологічних та експлуатаційних обмежень займає певні, досить вузькі ніші у загальному сегменті виробництва безпечного скла.

У свою чергу плівкова технологія ділиться на дві групи: автоклавна та безавтоклавна. Обидві технології базуються на однакових фізичних засадах. Основні відмінності у технічній реалізації та послідовності технологічних операцій.

Оскільки сьогодні, при виборі промислового обладнання, не останнім є економічний фактор, увага виробників листового багатошарового скла останнім часом спрямована на безавтоклавну плівкову технологію. Крім того, поява нових плівок для безавтоклавного триплексу відкриває широкі можливості його використання для архітектурних цілей, особливо для загартованого та молірованого скла.

На жаль, серйозним недоліком обох технологій є дуже високий відсоток шлюбу, який може становити до 10-15% від випуску виробів.

Основною причиною незадовільної якості таких виробів зазвичай є наявність «відліпів» і «бульбашок», на межі розділу скло-полімер, що пов’язано з локальними відмінностями в значеннях адгезійної міцності на поверхні листів скла, особливо великих форматів.

Тому найважливішим завданням при виробництві багатошарового скла є проблема рівномірності та збільшення адгезійної міцності по всій поверхні контакту полімерних матеріалів та скла. Це завдання можна назвати визначальною як при конструюванні обладнання, так і при оптимізації технологічних процесів виробництва безпечного ламінованого скла.

Безперечно, в першу чергу адгезійні властивості залежать від хімічної природи полімерних матеріалів, що входять до складу багатошарової скляної композиції (самостійний розділ хімії полімерів). Крім того, важливим, з точки зору формування адгезійного контакту, є суворе витримування технологічного регламенту підготовчих процесів (мийка та сушіння скляних заготовок та плівки, складання та укладання пакету попереднє вакуумування тощо). Однак, як показує теорія та практика, основна причина шлюбу спочатку закладена в циклі термообробки.

Причиною тому є специфічні теплофізичні властивості скла, що призводить до нерівномірності розігріву багатошарового композиту по площині та товщині, особливо це важливо коли йдеться не про найпростішу комбінацію скло-полімер-скло (т.зв. триплекс), а про багатошарове скло типу поліплекс. Теоретичні та прикладні роботи в галузі нагрівання скла знайшли своє відображення у ряді, опублікованих за останні 10-15 років, монографіях та оглядах. Проте, у них основну увагу приділено питанням оптимізації теплотехнологічних операцій при загартуванні, термозміцненні, моліруванні листового скла.

За загальним визнанням, створення обладнання виготовлення безпечного скла, здатного забезпечити найбільш підходящі режими розігріву багатошарової композиції (особливо великих розмірів) є складною технологічною проблемою.

По суті вже зараз можна відзначити, що деякі, поширені раніше, види та способи нагріву скла в печах ламінації, через обмеженість експлуатаційних характеристик, втрачають свої позиції, поступаючись прогресивнішому ІЧ-нагріву.

Внаслідок можливості створення значного збільшення щільності теплового потоку на вибраних ділянках поверхні опромінюваного об’єкта, доступності управління швидкістю підведення тепла, проникнення вглиб матеріалу, застосування ІЧ випромінювання здатне інтенсифікувати багато технологічних процесів теплової обробки. На жаль, в даний час стримуючим фактором на шляху розвитку та впровадження цього виду нагріву у печах ламінації є, на відміну від стандартних конвекційних систем, повна відсутність практичних результатів та основних теоретичних положень, а також систематизованого та зручного методу інженерного розрахунку для використання на практиці.

Таким чином, є об’єктивні передумови для вирішення наступного науково-технічного завдання:

З метою підвищення ефективності виробництва багатошарового будівельного скла розробити методику, спосіб адаптації та підтримки комплексу заходів та робочих режимів пристроїв ламінації, при яких забезпечуються оптимальні умови формування рівномірного, стійкого по всій поверхні адгезійного контакту скла та проміжного полімеру.

У РЕЗУЛЬТАТІ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ПОСТАВЛЕНОЇ ЗАДАЧІ МОЖНА ВИДІЛИТИ КІЛЬКА ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОСЛІДЖЕННЮ:

 • зрозуміти фізику взаємодій на межі розділу склополімер в умовах формування адгезійного контакту (тобто при температурах вище 100 ° С);
 • оцінити вплив на температурний стан скла таких факторів як просторова неоднорідність радіаційних потоків, що падають, температурна залежність теплофізичних і оптичних властивостей в області спектру 0,8-2,0 мкм, об’ємне поглинання випромінювання склом;
 • розробити методику контролю та управління температурними полями у багатошарових скловиробах в умовах складного комбінованого радіаційно-кондуктивного теплообміну. При цьому важливо мати алгоритм прогнозування температурних полів не тільки для поверхневих зон, а оцінювати зміну температурного поля і величину температурних градієнтів по всій товщині скловиробу;
 • для забезпечення швидкого та рівномірного прогріву багатошарового скла за товщиною необхідно знайти технологічні та конструктивні рішення ефективних зон радіаційного впливу на вироби, що дозволяють забезпечити високу продуктивність процесу у поєднанні зі значним скороченням часу та енергоспоживання;
 • синтезувати закон оптимального за швидкодією управління нагріванням багатошарового скла;
 • провести розробку засобів стабілізації режимних параметрів та контролю динамічних режимів ламінації.

Завдання оптимізації теплотехнічних операцій при виробництві багатошарового скла неодноразово розглядалися раніше, її рішення у різних постановках дозволили виробити низку практичних рекомендацій, спрямованих на покращення характеристик процесу термообробки.

Проте досі не розроблено цілісну методику з єдиним критерієм робочих режимів. Узагальнення результатів практичної експлуатації печей ламінації вітчизняного та зарубіжного виконання показує, що при перекладі установок з одного типу скловиробів на інший або зміні типу проміжної полімерної плівки потрібно серйозне коригування робочих режимів. Операторам установок ламінації доводиться або дослідним шляхом здійснювати оптимізацію, або спиратися на технологічні режими та операції, рекомендовані виробниками плівок (які не завжди мають узагальнений характер, а здебільшого спрямовані на компенсацію технологічних недоліків матеріалу та не прив’язані до принципових та апаратурних реалізацій конкретної установки).

Природно, при цьому значно знижується гнучкість виробництва, не виключена можливість появи шлюбу. Крім того, режими термічної обробки, вибрані на основі практичного досвіду, часто виявляються не найефективнішими. І як наслідок, все це негативно позначається на вартісних та споживчих властивостях своєї продукції. Розробники обладнання потребують конкретики опису умов та фізичних процесів формування адгезійних зв’язків з урахуванням специфіки кожного матеріалу. Можна провести аналогію – порошкові фарби, як і плівки для ламінації також поділяються на два основні класи: термореактивні та термопластичні.

З фарбами все зрозуміло: для формування покриття потрібна або термоекспозиція (для термореактивних), або температура розігріву об’єкта, що рекомендується (для термопластичних). При ламінації ми маємо складну з погляду теплообміну комбінацію скло-полімер-скло-плівка (для притиску, як правило, силіконова мембрана завтовшки не менше 4мм). Формально в суперспрощеному вигляді завдання ламінації зводиться до процедури склеювання: шляхом нагрівання плівки, що клеїть, притиску і витримки.

Оскільки аналітичний опис процесу розігріву багатошарового скла в умовах складного теплообміну архіскладне завдання і може бути вирішено лише за умови величезної кількості припущень та спрощень, практичний інтерес можуть представляти результати, отримані шляхом фізичного моделювання.

Основна концепція побудови, а також вибір та обґрунтування раціональних режимів ІЧ-енергопідведення у технології ламінації досліджувалися та відпрацьовувалися на спеціально розробленій комбінованій ІЧ-установці промислового типу з використанням малоінерційних лінійних кварцових ІЧ-джерел. Загальний вигляд установки показано на фото.

На першому етапі проектування експериментальної установки в порядку пробного досвіду (в рамках серйозних припущень, що спрощують і припущень) ми спробували аналітично пов’язати завдання променистого теплообміну з компонуванням всієї установки, припускаючи дискретне розташування ІЧ-випромінювачів з урахуванням їх конструкції, геометричних розмірів і конфігурації відбивають екранів.

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЧИСЛЕННОГО РОЗРАХУНКУ, ДОВОЛИВ СФОРМУЛЮВАТИ НАСТУПНІ ВИСНОВКИ:

 • періодична нерівномірність розподілу температури об’єкта нагріву в напрямку обраної осі розташування джерел залежить від відстані між випромінювачами та поверхнею об’єкта і практично не залежить від відстані між випромінювачами та поверхнею, що відбиває;
 • нерівномірність визначається відношенням відстані між випромінювачами та поверхнею об’єкта до кроку між випромінювачами, і коли цей параметр дорівнює або трохи більше одиниці – нерівномірність температурного поля несуттєва;
 • у разі використання верхньої та нижньої нагрівальних секцій оптимальним є об’єднання ІЧ-генераторів у теплові блоки та їх взаємне перехресно-шахове розташування у двох площинах щодо поверхні, що опромінюється.

Друге важливе завдання – це оптимізація швидкодії динамічних режимів складного нагрівання скляно-полімерного сендвіча при заданих граничних умовах і обмеження на градієнт температури по товщині багатошарового скла, з урахуванням просторового розподілу температурного поля ІЧ-джерел. Виявлено такі протиріччя, що виникають при оптимізації динамічних режимів нагрівання композитної структури. З одного боку необхідно, щоб тривалість термообробки була мінімальною, а з іншого боку температурні градієнти повинні мати певне значення, при цьому кінцеве значення температури кожного проміжного полімерного шару (у разі скла типу поліплекс) має точно відповідати рекомендованій температурі обробки полімеру.

Швидке розігрів скла (часто реалізований у печах ламінації за рахунок збільшення запасу потужності) створює надмірні температурні градієнти як за обсягом так і за товщиною пакета, що може призвести до нерівномірності розігріву полімеру і навіть до його кипіння. Повільне нагрівання дозволяє суттєво знизити градієнти в об’ємі пакета, проте при цьому значно збільшується час нагрівання до температури ламінації, що знижує продуктивність установки та
при цьому велике значення має кінцевий розподіл температури по товщині скловиробу, оскільки навіть незначний недогрівання полімеру до температури розплавлення може призвести до шлюбу у вигляді «помутніння».

У зв’язку з цим завдання керування динамічним режимом ІЧ-нагріву пакета може бути сформульована таким чином:

ПРИ ЗАДАНИХ ЩІЛЬНОСТЯХ ПОТКУ ЕНЕРГІЇ, гранично допустимих значень і градієнту температури за товщиною пакета НЕОБХОДИМО НАЙТИ ЗАКОН УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ ИК-ИСТОЧНИКОВ, ПРИ КОТОРОМ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЛОЙ КАЖДОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКИ В СОСТАВЕ ​​СЛОЖНОГО СТЕКЛОИЗДЕЛИЯ,ИМЕЮЩИЙ В НАЧАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ТЕМПЕРАТУРУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, НАГРЕЕТСЯ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ РАСПЛАВЛЕНИЯ ЗА МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

Була висунута гіпотеза, що одним із шляхів вирішення цього завдання є застосування імпульсного способу ІЧ-нагріву багатошарового композиту на основі листового скла та полімерних матеріалів.

Осцилюючий режим ІЧ-енергопідведення передбачає оптимізацію тобто. виявлення ефективної шпаруватості імпульсу роботи випромінювачів (внутрішній перенесення тепла) та вироблення рекомендацій щодо розрахунку максимальної тривалості циклу осциллювання (зовнішнє теплоперенесення). Такий режим не дозволить перевищувати гранично допустиму температуру нагрівання полімеру.

У зв’язку з необхідністю вимірювання та регулювання температури скляного сендвіча була розроблена інформаційно-вимірювальна система з управління імпульсним ІЧ-нагріванням, яка дозволяє підтримувати максимальну та мінімальну температуру матеріалу.

З урахуванням отриманих результатів фізичного моделювання, нами були виготовлені промислові установки для виробництва скловиробів, що ламінують, заснована на застосуванні радіаційного нагріву і розроблених методів об’ємного вирівнювання температурного поля виробу, за рахунок зонального управління локальними променистими потоками зовнішнього ІЧ-випромінювання.

устаткування ЛАМІНАЦІЇ СКЛА
МОДЕЛЬ УЛС-4,1/2,5ІЧ

(див. фото та технічні характеристики)

У процесі роботи на устаткуванні ламінації скла УЛС-4,1/2,5ІЧ досягнуто хороших результатів як за якістю ламінації скла з різними видами плівок, так і за питомою витратою енергії. У цьому спостерігалася хороша повторюваність якості вихідної продукції. Експериментально доведено можливість ламінувати різнотовщинні вироби в одній печі з ІЧ-випромінюванням при збереженні адгезійних, міцнісних та оптичних характеристик.

Крім того, результати, отримані при експлуатації машини дозволили внести певні корективи в теоретичне розуміння процесів формування та управління адгезійними властивостями полімерів, у складі складного скляно-полімерного сендвіча. Були змінені підходи до практичної реалізації окремих блоків та вузлів з метою підвищення ефективності машин даного класу. Насамперед це стосується систем оптимізації осцилюючого режиму ІЧ-енергопідведення.

Підсумовуючи, можна констатувати, що вперше показано можливість і перспективність використання в машинах ламінації короткохвильового імпульсного ІЧ-нагріву при виробництві безпечного багатошарового скла.

НАЙБІЛЬШ серйозними і найменш вивченими (АЛЕ В ТЕЖ ЧАС, ДУЖЕ ВАЖЛИВИМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЛАМІНУВАННЯ СКЛА В ІЧ-УСТАНОВКАХ) У СПРАВЖНІЙ ЧАС ПОСТАЮТЬ НАСТУПНІ ПИТАННЯ:

 • загальні питання адгезійних взаємодій різних проміжних матеріалів межі розділу скло – полімер;
 • розробка математичної моделі та методики інженерно-конструктивного розрахунку ІЧ-установки;
 • дослідження оптичних та терморадіаційних властивостей матеріалу притиску та їх вплив на кінетику ІЧ-нагріву композиту (хоча це питання більшою мірою відноситься до окремого випадку застосовуваної технології, ніж до загальної теорії ламінації скла);
 • оцінка впливу підготовчих операцій поверхні скла та полімеру перед ламінацією на адгезійну міцність;
 • вивчення впливу спеціальних покриттів поверхні скла на процеси теплообміну випромінюванням в ІЧ-установці, на перенесення енергії в поглинаюче-відбивних компонентах об’єкта термообробки.

Продовження робіт у цьому напрямку, мабуть, дозволить виробити більш коректні практичні рекомендації і тим самим серйозно просунутися в напрямку зниження відсотка шлюбу і підвищення якості безпечного багатошарового скла, що випускається.